GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS
transport sanitari catalunya

Transport sanitari de Catalunya, quins serveis oferim

Es considera transport sanitari el trasllat de persones que no poden valer-se per elles mateixes, efectuat amb vehicles especialment condicionats per a aquesta finalitat. Grup la Pau som una cooperativa que ofereix el transport sanitari de Catalunya.

En què consisteix el transport sanitari

El transport és una prestació que contribueix de manera decisiva a millorar l’accessibilitat dels pacients i la qualitat de l’assistència sanitària, i consegüentment ha de concebre’s integrat en el sistema sanitari de manera coordinada, optimitzant els recursos i establint prioritats.

Respecte a les persones que presten serveis en l’àmbit del transport sanitari han de superar unes proves d’avaluació corresponents als mòduls de nivell bàsic dels programes de formació en atenció sanitària immediata.

Quan s’ha d’usar el transport sanitari

La indicació de transport sanitari obeirà únicament a causes mèdiques, en termes de deficiència i discapacitat, avaluades pel facultatiu que presti l’assistència, que facin impossible el desplaçament del pacient en transport ordinari públic o privat, i per aquest motiu se li ha d’oferir el transport sanitari de Catalunya.

El transport sanitari s’indicarà en una situació d’urgència que impliqui el risc vital o mal irreparable per a la salut del pacient, o bé per la impossibilitat física de l’interessat o altres causes mèdiques, que segons el parer del facultatiu li impedeixin o incapacitin per a la utilització de transport ordinari.

Tipus de transport sanitari de Catalunya

Existeixen diferents modalitats:

  • Transport sanitari urgent – transport sanitari assistit o no assistit, segons el que requereixi la situació clínica del pacient, en els casos en què calgui per al seu adequat trasllat al centre sanitari que pugui atendre de manera òptima la situació d’urgència.
  • Transport sanitari no urgent – és una modalitat de transport programat. Es sol·licita amb suficient antelació per a permetre adequar els recursos disponibles. Es realitza amb vehicles especialment condicionats, entre el domicili d’un usuari i un centre, o al revés, o bé entre dos centres, per a la realització de proves diagnostico-terapèutiques.

Serveis de Grup La Pau

La nostra principal àrea d’influència es concentra a Catalunya, ja que l’any 2000 ens vam adjudicar el transport sanitari del Servei Català de Salut, situant-nos com la concessionària exclusiva de les zones del Barcelonès Nord i la costa del Maresme, fins a Mataró.

A més, hem potenciat en els últims anys l’àrea de transport adaptat (autobusos), per a prestar serveis a entitats públiques de transport sanitari de Catalunya, com el Consell Comarcal del Maresme, el Consell Comarcal del Barcelonès, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Badalona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Ens hem convertit en un referent en la prestació de serveis de transport sanitari de Catalunya, adaptat i de serveis preventius.

Si necessites una ambulància a nivell particular o per al teu esdeveniment, contacta’ns t’atendrem de seguida!