GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

Transport sanitari primari, tot el que et cal saber

Quan parlem de transport sanitari ens referim al trasllat o desplaçament de persones malaltes amb vehicles especialment condicionats i preparats per a tal fi. Aquest transport pot ser urgent o no urgent, en funció de la gravetat i estat de salut del pacient i podem diferenciar entre el transport sanitari primari i el secundari.

Què és el transport sanitari primari?

Entenem per transport sanitari primari o extra hospitalari aquell que s’efectua des del lloc on ha ocorregut l’emergència fins a l’hospital o centre més pròxim. És a dir, l’ambulància es desplaça fins a aquest lloc per atendre i socórrer als afectats i traslladar-los al centre sanitari.

Així, per exemple, en el cas dels accidents de cotxes ens trobem davant d’un cas de transport sanitari primari, perquè l’ambulància es traslladarà fins al lloc del succés. Un altre exemple seria una persona que pateix un atac o una altra malaltia (mareig, cop, caiguda) enmig del carrer i requereix atenció hospitalària.

Vehicles utilitzats per a aquest tipus de transport:

Per efectuar el transport sanitari primari es poden utilitzar diferents tipus d’ambulàncies que són les que especifiquem a continuació:

– Ambulàncies de Suport vital avançat o SVA:

– Ambulàncies de Suport Vital Intermedi (SVI)

– Ambulàncies de Suport Vital Bàsic (SVB)

– Ambulàncies bariàtriques

Així mateix, és molt important recalcar que a totes les ambulàncies hi haurà personal mèdic per atendre l’emergència, garantir l’estabilitat del pacient i assegurar-se del seu correcte trasllat a l’hospital amb les màximes garanties i el mínim temps possible. Aquest personal mèdic estarà format pel conductor tècnic d’emergències sanitàries (TES), els tècnics sanitaris d’emergències, un metge i personal d’infermeria.

Ara que ja sabem què és el transport sanitari primari, veurem a què ens referim quan parlem de transport sanitari secundari. També conegut com inter hospitalari, és aquell que s’efectua entre centres hospitalaris, és a dir, és el cas d’un pacient que requereix d’una prova mèdica en un altre centre i és desplaçat de l’un a l’altre amb ambulància, per exemple.

En cas de requerir servei de transport sanitari urgent compta amb nosaltres. Ens avalen més de35 anys d’experiència. Contacta’ns!