GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

POLÍTICA D’IGUALTAT

Política d’Igualtat

Grup La Pau declara el seu compromís amb l’establiment de polítiques que integrin la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminació directa o indirecta per raó de sexe, així com l’impuls de mesures per aconseguir la igualtat real en la nostra organització, establint igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra política corporativa i de recursos humans, d’acord amb la definició d’aquest principi establert per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

En tots i cada un dels àmbits en què es desenvolupa l’activitat de l’empresa, des de la selecció a la promoció passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. S’informarà de totes les decisions que s’adoptin al respecte i es projectarà una imatge de l’empresa d’acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Els principis enunciats es portaran a la pràctica a través de l’impuls de mesures d’igualtat o mitjançant la implantació d’un Pla d’Igualtat que suposi millores respecte a la situació present, arbitrant els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes a l’entitat i per extensió, en el conjunt de la societat.

Vols unir-te al nostre equip? Envia’ns el teu CV!