GRUP LA PAU
  • Spanish
  • Català
  • Basque
ACCESOS

QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT LABORAL

QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT LABORAL

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT LABORAL

El principal objectiu de GRUP LA PAU és el de proporcionar als nostres clients serveis de qualitat en els quals poder confiar, que donin compliment als seus requisits, així com oferir una fiabilitat de resposta que satisfà plenament les expectatives, demostrant la proximitat a l’usuari, rapidesa en el servei i adaptació a les necessitats del nostre client. Al mateix temps ens comprometem a realitzar aquesta activitat de manera que contribueixi positivament al medi ambient i prevenint els riscos laborals, prestant una especial atenció a la seguretat laboral de manera que s’evitin danys i malalties, s’obtingui la protecció de l’entorn, dels seus clients i del públic en general, minimitzant els possibles impactes mitjà ambientals, així com els accidents laborals. L’objectiu d’aquesta política és la consolidació d’aquesta realitat, millorant contínuament el compliment i reforçant la confiança dels nostres clients.

Per això, per a nosaltres Qualitat i protecció Mitjà Ambiental, i Seguretat i Salut laboral consisteix en:
– Conèixer el nostre context, quines són les seves expectatives i necessitats donant-los un tracte   immillorable i que se sentin a gust entre nosaltres.
– Oferir tots els equipaments necessaris per a una òptima habitabilitat.
– Un servei sense errors i en el termini requerit complint temps i llocs de recollida.
– Reciclar al nostre personal amb la finalitat de millorar l’atenció al nostre client.
– Reduir la Sinistralitat de la nostra empresa.
– Identificar i Controlar la totalitat dels riscos que sorgeixin el desenvolupament de la nostra activitat.

– Garantir la continuïtat dels sistemes d’informació minimitzant els riscos de danys i assegurar en tot moment la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

En disposar d’un Sistema de Gestió de Qualitat, Qualitat en el servei, Medi ambient i Seguretat i Salut Laboral segons la norma UNE-EN ISO 9001, UNEIX 179002, ISO 14001, UNEIX-ISO 27001 e ISO 45001 GRUP LA PAU pretén potenciar la participació de tots, millorar contínuament els processos interns del sistema, proporcionant un servei excel·lent, augmentant la satisfacció del client i establint mesurades per a la prevenció dels possibles impactes mediambientals així coma a evitar els danys i el deteriorament de la salut, donant al seu torn compliment a tots els requisits legals i reglamentaris aplicables i uns altres que l’organització subscrigui relacionats amb el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

D’acord amb aquesta política establim uns Objectius de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut Laboral a tots els nivells, realitzant un seguiment del grau de compliment dels mateixos de manera que puguem mesurar la nostra millora contínua i l’acompliment dels nostres processos.

L’Adreça de GRUP LA PAU revisa periòdicament el Sistema de Gestió, para assegurés de la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues. En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora del sistema i dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis en el sistema de Qualitat, Medi ambient i seguretat i Salut Laboral, incloent la Política i els objectius.

L’Adreça de GRUP LA PAU, reconeix que per al compliment d’aquests objectius és essencial la plena participació de tots els col·laboradors de l’Empresa, unint a la seva obstinació permanent a millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromís total amb els objectius generals de la nostra Empresa, respectant al Medi ambient i reduint els Riscos Laborals. Coherent amb la responsabilitat assumida, proporciona els recursos necessaris per al compliment d’aquesta política, incloent la seva distribució a les persones implicades i al públic en general.