Serveis de Gestió Integral (S.G.I.)

Amb la implantació d’un sistema integrat de gestió de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals, Grup La Pau pretén potenciar la participació de tots els socis de treball, conscienciant-los de la importància de les seves activitats i de com contribueixen a la consecució d’uns objectius comuns.

Grup La Pau és una companyia responsable que fa especial èmfasi en la qualitat dels serveis que ofereix. Per aquest motiu, l’entitat proporciona tots els recursos necessaris pel compliment d’aquests objectius, amb la missió de consolidar aquesta realitat, millorant contínuament els processos i reforçant la confiança dels clients. Per això, s’estableixen uns processos de control de qualitat a tots els nivells, realitzant un seguiment del grau d’assimilació, de manera que podem mesurar la nostra millora i establir accions correctores allà on calgui.

Paral·lelament, la direcció del Grup La Pau revisa de forma periòdica el sistema de gestió de qualitat per assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficàcia. En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora del sistema i dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis en el sistema de qualitat.

10-serveis-gestio

Política d’Igualtat

 

Grup La Pau declara el seu compromís en l’establiment de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real a la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones com un principi estratègic de la nostra política corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

En tots i cadascun dels àmbits en que es desenvolupa l’activitat d’aquesta empresa, des de la selecció i la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condiciones de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

S’informarà de totes les decisions que s’adoptin al respecte i es projectarà una imatge de l’empresa d’acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Els principis enunciats es portaran a la pràctica a través del foment de mesures d’igualtat o a través de la implantació d’un Pla d’Igualtat que suposin millores respecte a la situació present, arbitrant-se els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d’avançar a la consecució de la igualtat real entre dones i homes a l’empresa i, per extensió, al conjunt de la societat.

signatura

Federico Torrent
Badalona, Juny 2010