Formació

Grup La Pau sempre ha prioritzat la formació dels seus treballadors. Per aquest motiu des de l’any 2006 disposa d’un Pla Estratègic en matèria de Recursos Humans que incideix especialment en les matèries formatives.

El pla té l’objectiu d’incorporar les accions i modificacions necessàries que permetin adequar l’ensenyament a uns temps canviants. Les principals tècniques formatives emprades són:

  • Recopilació i selecció de fonts secundàries
  • Sessions específiques amb els tècnics de transport sanitari
  • Entrevistes periòdiques amb el personal directiu
  • Observació directa del treball
  • Taxació d’un qüestionari als treballadors sobre les seves expectatives formatives, les seves motivacions, etc.,
  • Enquestes a usuaris i la revisió, anàlisi i posterior avaluació de l’anterior pla.

25-formacio

OBJECTIUS I PRINCIPALS LÍNIES ESTRATÈGIQUES

El procés de reestructuració i canvis constants en el que està immers el sector es manifesta clarament a través de la necessitat de crear noves estructures organitzatives subjectes als canvis tecnològics i a l’adaptació de les normatives, així com a la creixent demanda social de millora en la qualitat dels serveis, fent-se necessàries estratègies específiques. D’acord amb aquesta premissa, Grup La Pau disposa del seu propi Pla de Formació, basat en:

a) Millorar la competència i qualificació professional dels treballadors de l’empresa.  A través de l’adequació i definició d’un itinerari professional comú, ajustat als estàndards formatius definits prèviament, en funció del lloc de treball.

b) Adaptar i qualificar el personal de nova incorporació en l’àmbit del transport sanitari. Especial atenció en la selecció i reclutament de personal, així com en les polítiques de motivació i comunicació interna

c) Implantar les innovacions tecnològiques.

d) Millorar la gestió de l’empresa, promovent la seva adaptació en previsió de dificultats futures. Mitjançant accions dinamitzadores de formació i reciclatge.

e) Augmentar la seguretat en el treball i la prevenció dels riscos laborals, així com establir normatives en les relacions laborals i polítiques de reglamentació interna.

f) Mantenir i millorar totes les competències professionals, transmetent als treballadors coneixements, habilitats i actituds envers àrees especifiques de la seva professió, per tal de garantir un servei de qualitat òptim.

Cal destacar la importància que té en el desenvolupament del pla de formació el recolzament de l’Escola de Formació de La Pau. L’equip docent de la mateixa està format per instructors acreditats en suport  vital per  la European Resuscitation Council i l’Institut d’Estudis de la Salut,  i Infermers en actiu experts en urgències i emergències.

Així mateix, per a l’aplicació del pla descrit, es disposa d’un grup de treball interdisciplinari en el qual hi participen diplomats, enginyers, tècnics en Prevenció de Riscos Laborals i experts en Relacions Laborals, a més dels mateixos tècnics en transport sanitari.

Fruit de la implementació del Pla Estratègic de Recursos Humans i del Pla de Formació que comprèn, s’han pogut desenvolupar altres accions relacionades amb la formació, tant en l’àmbit extern com intern, col•laborant amb altres empreses del sector del transport sanitari i amb diverses administracions públiques, especialment ajuntaments i entitats locals.