Estructura de la Cooperativa

A nivell organitzatiu, l’especial idiosincràsia de La Pau fa que els òrgans socials siguin els propis d’una cooperativa: Assemblea i Consell Rector.

  • L’Assemblea és el màxim òrgan decisori i expressa la voluntat social de La Pau, S.C.C.L. Es convoca semestralment, al juny i al desembre.
  • El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de La Pau, S.C.C.L., i exerceix la gestió social i la direcció d’acord amb els manaments i les directrius de l’Assemblea.

Veure Organigrama del Grup La Pau

Les persones que componen el Consell Rector són escollides per l’Assemblea per un període de quatre anys, mitjançant votació secreta dels socis i de tots els treballadors de Grup La Pau. La figura que presideix el Consell és el President.

La relació completa és la següent:
LA PAU, S.C.C.L. – AMBULÀNCIES GRUP VILA i CRISOL, S.L. –  U.T.E. GRUP LA PAU, T.S.U. –
U.T.E. GRUP LA PAU, T.S.N.U.